Sanskruti Yuva Pratishthan

saMskRtI yauvaa p`itYzana (inayaaoijat) hI saMsqaa gaolaI daona vaYao- saaMskRitk va manaaorMjanaa%mak ]pk`ma caalaivat Aaho. samatanagar, vat-knagar, laaokmaanyanagar tsaoca AajaUbaajaUcyaa pirsarat AamhI maaozyaa p`maaNaavar yauvakaMnaa saMGaiTt k$na ivaivaQa ]pk`ma caalaivalao. ho krIt Asatanaa AamhaMsa Asao AaZLlao kI Aaplyaa kaya-xao~aacaI vyaaPtI vaaZvaUna %yaat naR%ya, naaTya, AiBanaya va saMgaIt yaa klaa p`karaMcao p`iSaxaNa Saalaoya va mahaivaValayaIna ivaVaqyaa-Mnaa ]plabQa k$na Vavao. jyaamauLo yauvakaMmaQyao sakara%mak ]jaa- inamaa-Na haovaUna %yaacaa samaajap`baaoQanaasaazI ]pyaaoga krta yao[-la.

saMsqaocao ]pk`ma :
1.gaolyaa vaYaI- AamhI [.10 vaI to 12 vaI cyaa ivaVaqyaa-MsaazI maaga-dSa-na iSaibaro Aayaaoijat kolaI haotI.
2.t$NaaMsaazI vyai@tma%va ivakasa va smarNaSa@tI yaasaazI ekidvaSaIya kaya-SaaLa Aayaaoijat kolaI.
3.jyaoYz naagairkaMsaazI saMskRtI idna ha ]pk`ma yaSaisvarI%yaa rabaivalaa.
4.thisala kayaa-layaatfo- maaoft ekidvasaIya da#alao vaaTp iSaibarat Aamacyaa kaya-k%yaa-MnaI AsaM#ya ivaVaqyaa-Mnaa svaocConao madt kolaI.
5.navara~a ]%savaat AamhI ivaVaqyaa-Mcyaa klaagauNaaMnaa vaava imaLavaa yaakrIta ivaivaQa spQaa- Aayaaoijat kolyaa hao%yaa. tsaoca dihhMDI ]%savaat pyaa-varNa ivaYayak janajaagaRtIcao kama Aamacyaa yauvakaMnaI maaozyaa ]%saahat kolao haoto.

saMsqaocao inayaaoijat p`klp :
1.saMsqaonao puZIla vaYaa-saazI Anaok ivaivaQa navaIna p`klp idmaa#aat sau$ krNyaacao zrivalao AsaUna %yaat Saalaoya va mahaivaValayaIna ivaVaqyaa-MsaazI vayaaogaTap`maaNao AiBanaya kaya-SaaLa tsaoca sauT\TItIla iSaibaro Aayaaoijat krNyaacao zrivalao Aaho. Aaplyaa zaNao Sahrat Anaok maaozo naaTya va isanao klaavaMt Aahot %yaaMcyaa sahkayaa-nao naamamaa~a Saulk Aaka$na AamhI sadrhU kaya-SaaLa Aayaaoijat krNaar Aahaot.
2.naR%ya va ivaSaoYat: BaartIya naR%yaacao vaga- inayaimatpNao sau$ krNyaacaa Aamacaa ivacaar AsaUna zaNao SahratIla caaMgalyaa klaakaraMcao yaasaazI AamhI maaga-dSa-na GaoNaar Aahaot. sadr vaga-hI naamamaa~a Saulk Aaka$na sau$ kolao jaatIla AaiNa maQyama va kinaYzvagaI-ya ivaVaqyaa-Mnaa yaacaa laaBa imaLvaUna idlaa jaa[-la.
3.[.10 vaI va 12 vaI cyaa ivaVaqyaa-MsaazI prIxaa pUva-kaLat SaOxaiNak xao~aatIla idggjaaMcao maaga-dSa-napr vaga- sau$ kolao jaatIla. yaasaazI kaoNa%yaahI p`karcao maUlya AakarNyaat yaoNaar naahI.
4.p`baaoQanapr vyaa#yaanao : laaokiSaxaNa va samaajap`baaoQana yaasaazI vaogavaogaLyaa xao~aatIla ivaWanaaMcao sahkaya- GaovaUna AamhI samaajaatIla sava- GaTkaMsaazI vyaa#yaanamaalaa, p`vacanao, ikt-nao Aaid ]pk`ma rabaivaNaar Aahaot. tsaoca ho ]pk`ma savaa-MsaazI ivanaamaulya AsatIla.
5.inayaimat yaaoga va kraTo vaga- : AamhI raoja sakaLI samaajaatIla sava- GaTkaMsaazI maaoft yaaoga sarava vaga- sau$ krNaar Aahaot jao savaa-MsaazI ivanaamaulya AsatIla. %yaacap`maaNao raoja saMQyaakaLI t$NaaMsaazI kraTo p`iSaxaNa vaga- Aayaaoijat kolao jaatIla. jyaasaazI naamamaa~a Saulk AakarNyaat yao[-la.